MOGĘ STRACIĆ NOGĘ !!! / I MAY LOSE THE LEG !!! – HYPOPLASIA

Nazywam się Michał Wojsiat. Mam 35 lat. Od wielu lat choruję na chorobę niedokrwienną lewej nogi w bardzo zaawansowanym stadium. Pierwsze objawy pojawiły się w 1996 roku – wieku 14 lat podczas biegów. Z czasem choroba postępowała, pojawiły się bóle przy chodzeniu, następnie bóle spoczynkowe, które uniemożliwiały mi sen przez wiele miesięcy. W końcu pojawiły się zmiany martwicze i potworne bóle. Jestem po 1,5 rocznym intensywnym leczeniu i pod stałą opieką lekarzy. Leczenie było długie i bardzo drogie, ale przynosi skutki i daje szanse zachowania nogi wbrew temu, o czym od lat mówią lekarze – KONIECZNOŚCI AMPUTACJI. Są możliwości zaleczania nogi, jednak ich koszta są bardzo wysokie.Z WASZĄ POMOCĄ będzie mi dużo łatwiej utrzymać nogę w dobrej kondycji i móc normalnie funkcjonować. Bez bólu i bez zagrożenia. Jak pomóc? Wszystkie informacje można znaleźć pod poniższym linkiem

http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/wojsiat_michal.html?highlight=WyJ3b2pzaWF0Il0

Mam także nadzieję, że w końcu uda mi się doprowadzić nogę do takiego stanu, w którym nie będę musiał myśleć tylko o zdrowiu. Być może treści tu zamieszczone pomogą znaleźć mi ROZWIĄZANIE NA DOBRE,ZNALEŹĆ TECHNIKĘ, KTÓRA ODBUJE moje TĘTNICE, NACZYNIA KRWIONOŚNE ratując mi tym samym nogę. Szczegóły zamieszczone są w postach w treści tego wydarzenia. Michał Wojsiat ————————————————— My name is Michael Wojsiat. I am 35 years old. For many years I suffer from ischemic left leg in a very advanced stage. The first symptoms appeared in 1996 – the age of 14 during transmission. Over time, the disease has progressed, then I had pain when walking, followed by rest pain, which prevented me sleep for months. In the end, there were necrotic and terrible pain. I am after a 1.5 year intensive treatment and under constant medical supervision. The treatment was long and very expensive, but it brings results and gives a chance to preserve the legs contrary to what the doctors say years – amputation. There are treatment options, but their costs are very high.With your help I’ll be much easier to keep the leg in good shape and able to function normally. Without pain and without risk. How to help? All information can be found at the following link

http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/wojsiat_michal.html?highlight=WyJ3b2pzaWF0Il0

I also hope that in the end I will be able to bring the leg to a state where I do not have to think about health. Perhaps the content posted here will help me find SOLUTION FOR GOOD FIND TECHNIQUES that will REBUILD MY ARTERIES, THE BLOOD VESSELS finally saving my leg. Details are given in posts in the content of the event. Michal Wojsiat Fievent.com | Contact | Privacy | Terms